فرم درخواست همکاری در اورژانس برق شاهرود

پیوستن به اورژانس برق شاهرود چه مزایایی را در بردارد؟