اعضای تیم تعمیرات جی ولتا

با ما نگران خرابی وسایل خود نباشید...

رضا پوریحیی

سرپرست تیم تعمیرات الکترونیک

محمودعلی یزدی

سرپرست تیم تعمیرات لوازم خانگی

محمدجواد بنکشی

عضو تیم تعمیرات الکترونیک

محمدامین عامری

عضو تیم تعمیرات الکترونیک