اعضای تیم امداد برق جی ولتا

با ما نگران قطعی برق خود نباشید...

مجتبی دهقانیان

متخصص برق صنعتی

مهدی عامری

متخصص برق صنعتی

الیاس عامری

متخصص سیستمهای امنیتی

سجاد نوروز زاده

متخصص برق ساختمانی

مجید احمدی

متخصص برق ساختمانی

مجید سلیمانی

متخصص برق ساختمانی

محمود بازوی

متخصص برق ساختمانی

سجاد دهقانیان

متخصص سیستمهای امنیتی

انجام پروژه های برق ساختمانی شما توسط اکیپ ما چه فوایدی را در بردارد؟

پروژه های انجام شده

انجام پروژه های صنعتی و ساختمانی در سراسر کشور