اعضای تیم امداد برق جی ولتا

با ما نگران قطعی برق خود نباشید...

مجتبی دهقانیان

متخصص برق صنعتی

مجتبی قاسمی

متخصص برق صنعتی

مهدی عامری

متخصص برق صنعتی

الیاس عامری

متخصص سیستم های امنیتی

رضا قاسمی

متخصص برق صنعتی

محمدجواد ملک

متخصص برق ساختمانی

سجاد نوروز زاده

متخصص برق صنعتی

کمیل نصرتی

مسئول آموزش صنعتی

انجام پروژه های برق ساختمانی شما توسط اکیپ ما چه فوایدی را در بردارد؟

پروژه های انجام شده

انجام پروژه های صنعتی و ساختمانی در سراسر کشور