محاسبه مقدار وات مورد نیاز محل سکونت شما:

محاسبه میزان وات مورد نیاز محل سکونت ما چ فوایدی را در بر خواهد داشت:

  • میزارن نور و روشنایی محل سکونت به طور استاندارد بیان می شود
  • از هزینه های برق مصرفی بدلیل کاهش میزان مصرف کم می شود.

متراژ محل سکونت خود را وارد کنید(به متر)

وات مورد نیاز شما: